Steenuil
steenuil

De Fauna van de Nieuwkoopse plassen

Centraal liggen enkele wilgen- en elzenbosschages,
in de toppen van deze bomen broeden blauwe reigers en purperreigers. Voor de laatstgenoemde soort betreft het de grootste kolonie van Nederland. Het gebied is ook een van de belangrijkste broedgebieden in Nederland voor zwartkopmeeuw en zwarte stern. Trekvogels doen op hun route de Nederlandse laagveennatuur aan om te rusten en te foerageren.

Op de wateren
zijn verscheidene soorten eenden, ganzen en zwanen te vinden. Het gebied is beroemd om zijn weidevogelsoorten: de grutto, kievit en tureluur. In oude knotwilgen broedt heel soms het zeldzame steenuiltje. Zie plaatje rechts.

In de weilanden
zitten weidevogels als grutto, tureluur en kievit. Snor, sprinkhaanzanger, rietgors en kleine karekiet broeden in het riet. Het riet wordt regelmatig gesneden door rietsnijders om het gebied open te houden. Nieuwkoops riet is van goede kwaliteit en wordt daarom veel gebruikt als dakbedekking.

De veenweiden
worden begraasd. Gebeurt dit niet, dan zouden hooiland en veenweide binnen enkele jaren verruigen. Daarmee zouden rietorchis, moeraslathyrus en kievitsbloem, plantensoorten die voorkomen in hooi- en weiland, verdwijnen.