De Flora van de Nieuwkoopse plassen

Het veenweidegebied bestaat uit verschillende soorten gebieden. Meestal zijn het graslanden in gebruik voor veeteelt. Daarnaast zijn er ook natuurgebieden: moerasgebieden, rietlanden en ruigtes. De veelbemeste graslanden zijn inmiddels erg soortenarm geworden.

In de natuurgebieden rondom de plassen en meren
en de slootkanten en bermen zijn nog wel veel verschillende planten te vinden. In het voorjaar zijn de bermen wit van het bloeiende fluitekruid. In schrale graslanden vinden we de gele ratelaar, dotterbloem en kale jonker (soort distel). Typische bomen uit dit gebied zijn zwarte els, knotwilg, es en bij boerderijen de leilinde.

De Nieuwkoopse Plassen bestaan voor de helft uit legakkers
met rietland, moerasbos, veenweide en schraal hooiland dat in het voorjaar wordt gekleurd door grote ratelaar, echte koekoeksbloem, veenpluis en de zeldzame blauwe knoop, deze bloeit zomers en hoeft niet altijd bauw te zijn.